Moravia
Share
Tweet

Archive: Král Oidipús

Address

1 / < >
 
Měli jste na mysli: Král Oidipús Vrah, jehož hledáte, jsi ty! Sofoklés Mahenovo divadlo - Malinovského nám. 1 Vstupné: 200 - 500 Kč autor: Sofoklés překlad: Petr Borkovec, Matyáš Havrda režie: Martin Františák dramaturgie: Marta Ljubková scéna: Marek Cpin kostýmy: Marek Cpin hudba: Nikos Engonidis hudební spolupráce: Petr Svozílek choreografická spolupráce: Tereza Ondrová, Veronika Kotlíková Premiéra 19. 12. 2014 v Mahenově divadle Mor vylidňuje Théby. Zoufalé město hledá pomoc u svého vládce Oidipa, jenž město už jednou zachránil. Oidipus proto žádá o radu delfskou věštkyni, která mu odpoví, že pohroma neskončí, dokud nebude nalezen a potrestán vrah předchozího krále. A Oidipús, ve snaze zachránit Théby, se sám ujme pátrání... Lidské překážky nedokážou zastavit boží plány, v nichž jsme jenom obyčejné loutky. Co s tímto příběhem dnes, v době, kdy na boží slovo dáme tak málo? Kdy jsme si zvykli brát osud do svých rukou a donekonečna sami sebe ohlupujeme nadějí, že si ho i řídíme? Co s příběhem Oidipa, který opouští domnělé rodiče, aby se vyhnul svému osudu, a tak mu nevědomky vběhne přímo do náručí? Získá-li člověk za odměnu trůn a ruku ovdovělé královny, může se považovat za dítě štěstěny, přitom však pije z kalichu hořkosti do tragického dna. Mýtus versus realita dneška – rozhodujeme se sami za sebe, nebo přece jen podléháme síle, která má v každé etapě dějin jiné jméno? *** Sofoklés byl řecký dramatický básník. Ve svých prvních hrách vystupoval ještě jako herec, ale přestal hrát pro svůj poměrně slabý hlas. Byl i knězem a výraznou měrou přispěl k zavedení Asklépiova kultu do Athén. Spolu se starším Aischylem a mladším Eurypidem patřil mezi nejvýznamnější starověké dramatiky. Napsal 123 tragédií, ale dochovalo se jich jen sedm, dále jen jména a nepatrné zlomky některých dalších. Sofoklés svým přístupem zvýšil dramatičnost děje a zavedl třetího herce. To vedlo k omezení úlohy sboru, zhuštění a výraznému zkrácení děje. Ve svých tragédiích vycházel i ze soudobé politické a společenské situace, např. v Králi Oidipovi zmiňuje tehdejší mor. Z jeho her jsou nejznámější: Antigona, Král Oidipus, Oidipus na Kolónu a Élektra. Martin Františák Umělecký šéf činohry NdB, režisér a dramatik Absolvent brněnské JAMU. Studoval obory výchovná dramatika, herectví a režie, kde byl žákem Arnošta Goldflama, jehož stále považuje za svého „guru“. Po absolutoriu JAMU nějakou dobu žil na horské samotě, k divadlu se posléze vrátil jako umělecký šéf a režisér brněnského Divadla Polárka (2005–07), později byl uměleckým šéfem ostravského Divadla Petra Bezruče (2007–13), nyní je šéfem činohry Národního divadla Brno. Vedle toho je i vůdčí osobností amatérského souboru Jana Honsy v Karolince na Valašsku. Pro Českou televizi režíroval cyklus Česko jedna báseň. Jako dramatik se nechává inspirovat krajinou a mentalitou rodného Valašska. Jeho hry bývají někdy označovány jako vesnická dramatika (Doma, Nevěsta, Děda, Karla). Pro český rozhlas napsal hry Tvůj děda, Dva chlapi za město a Průtrž, z nichž poslední jmenovaná zvítězila v loňské soutěži o nejlepší původní rozhlasový text.
king Oedipus
The killer, whose looking for is you!

Sophocles
Mahen Theatre - Malinovského us. 1

Admission: 200-500 CZK

Author: Sophocles
translation: Petr Borkovec, Matthias Havrda
Directed by: Martin Františák
dramaturgy: Marta Ljubková
Scene: Mark Cpin
costumes: Mark Cpin
Music: Nikos Engonidis
Music collaboration: Peter Svozílek
choreographic collaboration: Tereza Ondrová, Veronika Kotlíková

The premiere 19. 12. 2014 Mahen Theatre

Plague depopulated Thebes. Desperate city seeking help with their ruler Oedipus, who had once saved the city. Oedipus therefore seeking advice Delphi fortune teller who tells him that the disaster will not end until one is found and punished the murderer of the previous king. And Oedipus, in an attempt to save Thebes itself takes quest ... Human obstacles can not stop God's plans, in which we are just ordinary puppets. What this story today, at a time when the word of God we so few? When we have come to take fate into their own hands and endlessly themselves debilitated in the hope that as we follow him? What with the story of Oedipus, leaving the putative parents to avoid his fate, so he unknowingly runs right into the arms? If a person gets a reward throne and the widowed queen's hand, can be considered a child of fortune, but still drinking from the cup of bitterness to the tragic bottom. Myth versus reality of today - we decide for ourselves, or still succumb to the power that is in each stage of the history of another name?

***

Sophocles was a Greek dramatic poet. In his first game featured more as an actor, but stopped playing for his relatively weak voice. He was also a priest and significantly enhanced the Asklépiova cult in Athens.

Along with the older and younger Eurypidem Aeschylus was one of the most important ancient drama. Wrote 123 tragedies, but survived with only seven of them, then only the names and some other small fragments. Sophocles's approach increased the drama going on and introduced a third actor. This led to a reduced role for the choir, densification and significant reduction happening. In his tragedies and based on contemporary political and social situation, eg. In King Oedipus then mentions the plague.

His best-known plays are: Antigone, Oedipus the King, Oedipus at Colonus and Electra.

Martin Františák

Artistic director of drama NDB, director and playwright

Graduated JAMU. He studied creative drama, acting and directing, where he was a pupil of Ernest Goldflam, which still considers his "guru". After graduating JAMU lived for a time on the mountain solitude, the theater eventually returned as artistic director and director of the Puppet Theatre Polaris (2005-07), and later was the artistic director of Ostrava DPB (2007-13), now head of the National Theatre Brno . Besides, it is also a leading figure in amateur ensemble Jan Honsa Karolinka in Wallachia. For Czech television series directed by Czech one poem. As a playwright is inspired by the landscape and mentality native Wallachia. His plays are sometimes referred to as a village playwright (Home, Bride, Grandfather, Charles). For Czech Radio Game Your grandfather wrote, Two guys in town and torrential, the latter being won in last year's race for best original radio text.